ODTLAČOK

TOQ Dienstleistungs GmbH
Heinrich-Heine-Straße 1 · 07749 Jena
Geschäftsführer: Kirsten Valdiek
Ust. ID: DE212655308
Betriebsnr.: 04734863
HRB 209904

+49 3641 309620
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zrieknutie sa zodpovednosti 

1. obsah online ponuky

Autor nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť a kvalitu poskytnutých informácií. Nároky na náhradu škody voči autorovi týkajúce sa majetkovej alebo nemajetkovej ujmy spôsobenej použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií alebo použitím nesprávnych alebo neúplných informácií sú zásadne vylúčené, pokiaľ sa nepreukáže, že autor konal úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.
Všetky ponuky sa môžu zmeniť a nie sú záväzné. Autor si výslovne vyhradzuje právo zmeniť, doplniť alebo vymazať časti stránok alebo celú ponuku bez predchádzajúceho upozornenia alebo dočasne alebo trvalo prerušiť jej uverejňovanie.

2. odkazy a prepojenia

Autor nezodpovedá za žiadny obsah, na ktorý odkazujú alebo na ktorý sa odkazuje z jeho stránok - pokiaľ nie je plne oboznámený s nezákonným obsahom a nemohol by návštevníkom svojich stránok zabrániť v prezeraní týchto stránok.
Autor týmto výslovne vyhlasuje, že v čase vytvorenia odkazov nebol na odkazovaných stránkach zistený žiadny nezákonný obsah. Autor nemá žiadny vplyv na súčasný a budúci dizajn, obsah alebo autorstvo odkazovaných stránok. Z tohto dôvodu sa týmto výslovne dištancuje od obsahu všetkých odkazovaných stránok, ktoré boli zmenené po vytvorení odkazu. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy a referencie v rámci vlastnej internetovej ponuky autora, ako aj na externé záznamy v knihách hostí, diskusných fórach, zoznamoch odkazov, poštových zoznamoch a všetkých ostatných formách databáz vytvorených autorom, ku ktorým je možný externý prístup. Zodpovednosť za nezákonný, nesprávny alebo neúplný obsah a najmä za škody vyplývajúce z použitia alebo nepoužitia takýchto informácií nesie výlučne poskytovateľ stránky, na ktorú sa odkazuje, a nie strana, ktorá na danú publikáciu iba odkazuje prostredníctvom odkazov.

3. autorské právo a právo ochranných známok

Autor sa snaží dodržiavať autorské práva na obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty použité vo všetkých publikáciách, používať obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, ktoré sám vytvoril, alebo používať grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty bez licencie.
Všetky názvy značiek a ochranných známok uvedené na webovej stránke a prípadne chránené tretími stranami podliehajú bez obmedzenia ustanoveniam platného zákona o ochranných známkach a vlastníckym právam príslušných registrovaných vlastníkov. Samotná zmienka o ochrannej známke neznamená, že nie je chránená právami tretích strán!
Autorské práva na publikované objekty vytvorené samotným autorom zostávajú výlučne autorovi stránok. Akékoľvek kopírovanie alebo používanie objektov, ako sú diagramy, zvuky alebo texty, v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je povolené bez súhlasu autora.

4. ochrana údajov

Ak je poskytnutá možnosť zadávať osobné alebo obchodné údaje (e-mailové adresy, meno, adresy), zadávanie týchto údajov sa uskutočňuje dobrovoľne. Využívanie a platenie všetkých ponúkaných služieb je povolené - ak je to technicky možné a primerané - bez uvedenia akýchkoľvek osobných údajov alebo s uvedením anonymných údajov alebo prezývky. Používanie zverejnených poštových adries, telefónnych alebo faxových čísel a e-mailových adries na marketingové účely je zakázané, páchatelia, ktorí rozosielajú nevyžiadané správy, budú potrestaní. V prípade porušenia tohto zákazu si výslovne vyhradzujeme právo podniknúť právne kroky proti odosielateľom tzv. spamových správ.

5 Právna platnosť tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti

Toto vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti sa považuje za súčasť internetovej publikácie, z ktorej ste boli odkázaní. Ak časti alebo jednotlivé podmienky tohto vyhlásenia nie sú v súlade so zákonom alebo správne, obsah alebo platnosť ostatných častí zostáva touto skutočnosťou neovplyvnená.


Foto kredity:

#73648634 ©industrieblick
#76901095 ©petunyia
#86156627 ©Gino Santa Maria
#105199596 ©Kzenon

We use cookies

Na našich webových stránkach používame súbory cookie. Niektoré z nich sú nevyhnutné na prevádzku stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto webovú stránku a používateľský zážitok (sledovacie súbory cookie). Sami sa môžete rozhodnúť, či chcete súbory cookie akceptovať. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete neprijať súbory cookie, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality.